top of page
DJI_0191 FF.jpg

ФИЛИПОПОЛ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Община Пловдив изпълнява проект „По крепостните стени на Филипопол“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос „Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.

Проектът е насочен към развитието на две конкурентноспособни туристически атракции в историческия резерват „Старинен Пловдив“ и стимулиране диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти.

2а.jpg

В ПРОЕКТА СА ВКЛЮЧЕНИ ТРИ ОБЕКТА НА ИНТЕРВЕНЦИЯ:

  • Античен комплекс „Източна порта на „Филипопол“;

  • Археологически комплекс „Небет тепе“;

  • Реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс „Небет тепе“, гр. Пловдив”.

3.jpg

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Консервация, реставрация и експониране на античния комплекс „Източна порта на „Филипопол“ и на Археологически комплекс „Небет тепе”...

bottom of page